1. احمدرضا محمدنیا , مهدیه زعیمی , رویا پورمحمد , صفیه قهستانی , ارزیابی تغییرات فراسنجه های بیوشیمیایی سرم متعاقب بیهوشی درمانگاهی با پروپوفول در سگ , علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۰, صفحه ۳-۱۲
  2. احمدرضا محمدنیا , مسعود غلامی , محمد زمانی , جمشید کبیری , مطالعه کشتار گاهی فراوانی جراحات سم گاو در کشتارگاه شهرستان نجف آباد , دامپزشکی ایران , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۱۰, صفحه ۴۶-۵۵